Obsah

Činnosť

MMKT

Základným poslaním MMKT je nadobúdanie, registrácia, uchovávanie, ochrana a prezentácia predmetov kultúrnej a historickej hodnoty z priestoru tzv. Veľkej Turzovky (do roku 1954 boli jej súčasťou aj ďalšie, dnes už samostatné obce: Dlhá nad Kysucou, Korňa a Klokočov). Predmety sú vytipované na základe terénneho prieskumu a vedeckého výskumu. Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Múzeum tiež vytvára podmienky a priestor k prezentácii mimoriadnych a stálych výstav, ktoré môžu presiahnuť región jeho pôsobenia.

K základným odborným činnostiam múzea patrí tiež odborná správa zbierkových predmetov (nadobúdanie, systematické spracovanie, kontrolná revízia, zabezpečenie systematickej ochrany). Súbežne s týmito úlohami múzeum priebežne plní stanovené vedecko-výskumné úlohy a tiež sprístupňuje zbierkové predmety rôznymi formami múzejnej komunikácie. Toto mladé regionálne vlastivedné múzeum si stanovilo ciele, ktorých postupným a priebežným plnením vznikne živá inštitúcia, schopná reflektovať aktuálne dianie v regióne a vytvárať živý dialóg s návštevníckou verejnosťou. MMKT sa takto významne podieľa na tvorbe kultúrneho a spoločenského života v Turzovke a širšom okolí.