Obsah

Informácie o nakladaní s odpadom

 

Oleje a tuky

JEDLÉ OLEJE A TUKY je možné odovzdať v pevne uzatvorených plastových nádobách s označením "jedlý olej" na zbernom dvore v čase jeho prevádzky.

Patrí sem - oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku

Nepatrí sem - motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie!