Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

O klube

Zo stanov:

 • FK Tatran Turzovka je dobrovoľným, nezávislým, záujmovým združením členov FK.
 • FK je organizáciou s právnou subjektivitou. Svoju činnosť vykonáva v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Politická činnosť v FK je neprípustná. FK zaujíma v politických a náboženských záležitostiach neutrálny postoj. V podmienkach FK je neprípustná diskriminácia akéhokoľvek druhu proti krajine, osobe alebo skupine osôb z dôvodu rasového či etnického pôvodu, pohlavia, jazyka, náboženstva alebo iného dôvodu.
 • Každý člen FK je povinný dodržiavať Stanovy a iné jeho normy, rešpektovať zásady lojality, čestnosti, športového správania a zásad fair play.
 • Účelom činnosti FK je uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti.
 • Zastupovať záujmy futbalového hnutia a podľa možností, starať sa o rozvoj futbalu v Turzovke.
 • Spolupracovať so štátnymi, samosprávnymi orgánmi a inými organizáciami v meste. 
 • Reprezentovať FK a mesto Turzovka v súťažiach riadených príslušným futbalovým zväzom.
 • Zabezpečovať činnosť všetkých družstiev v rámci FK.

Súčasné vedenie:

 • Vedenie klubu je reprezentované zvoleným Výborom, ktorého členmi sú: Mgr. Rastislav Bakajsa, Mgr. Pavol Škorník, Ing. Peter Bibora, Rudolf Papaj, Jozef Roman, Peter Rovňaník, Roland Šmahajčík a Ing. Ladislav Hejčík.
 • Výborom zvolený prezident klubu pre súčasné funkčné obdobie je Ing. Ladislav Hejčík.
 • Víziou je stabilný a úspešný futbalový klub, ktorý je vo všetkých kategóriách lídrom a centrom futbalu v rámci spádovej oblasti mesta Turzovky.
 • Športovými cieľmi pre stredné a dlhšie obdobie sú:
  • Postup a dlhodobo udržateľené pôsobenie A-mužstva vo vyšších krajských súťažiach
  • Dlhodobo udržateľené pôsobenie žiackych mužstiev v II.lige.
  • Dlhodobo udržateľené pôsobenie dorasteneckých mužstiev vo vyšších krajských súťažiach.
  • Kontinuálny dôraz na rozširovanie prípaviek a skvalitňovanie ich podmienok.
 • Popri športových cieľoch chce vedenie klubu dbať na údržbu a skultúrňovanie svojho areálu a pri vhodných podmienkach v spolupráci s mestom Turzovka naštartovať kompletnú revitalizáciu v zmysle pripravenej Architektonicko-urbanistickej štúdie.

História

Predchodca dnešného Tatranu Š.K. Turzovka vznikol 10. septembra 1931. Išlo o obnovenie klubu, ktorý pôsobil už v 20. rokoch 20. storočia. Obnovený športový klub si od urbárskej obce prenajal pozemok a nákladom 20 000 Kč si postavil ihrisko. Areál bol svojmu účelu odovzdaný 24. júla 1932 počas slávnosti, ktoré vyvrcholili zápasom turzovských futbalistov proti ŠK Kysučan Kysucké Nové Mesto.

Z pohľadu dejín turzovského futbalu je dôležitým míľnikom rok 1946. V tomto roku bol založený Turnaj česko-slovenskej vzájomnosti, ktorý bol prvýkrát usporiadaný 14. a 15. augusta 1946. V  roku 1948 došlo k rozpusteniu ŠK Turzovka a zaisteniu jeho majetku, ktorý prešiel do vlastníctva právneho nástupcu ŠK Turzovka na JTO (Jednotná telovýchovná organizácia) Sokol Turzovka.

V roku 1953 došlo k premenovaniu JTO Sokol na Tatran Turzovka. Pod týmto názvom pôsobí dodnes (názvy FK Alta či FK Tatran VTJ boli len epizodické). V tomto i nasledujúcom období hrala Turzovka zväčša v I.B i I.A triede. Zatiaľ najúspešnejším obdobím klubu boli 90. roky minulého storočia, kedy sa Tatran z okresnej súťaže postupne prebojoval až do IV. ligy, kde však už nebol úspešný. Od sezóny 2000/2001 hrával s výnimkou jednej sezóny okresnú súťaž VI. ligu, predtým I. triedu ObFZ Kysúc. V sezóne 2016/2017 sa Tatranu podarilo postúpiť do 5. najvyššej slovenskej súťaže - V. Liga SsFZ.

V novom miléniu  FK Tatran veľmi úspešne reprezentujú mládežnícke kategórie žiakov a dorastu. Žiaci vytvorili dvojičku (mladší, starší) v III. lige SSFZ sk.A. Dorast zaznamenal v sezóne 2011/2012 najväčší úspech v doterajšej histórii klubu v tejto kategórii, keď vyhral V. ligu a postúpil do IV. ligy sever SSFZ, po niekoľkoročnom pôsobení v III.lige v sezóne 2018/2019 pôsobí v II.lige SsFZ v kategóriách staršieho i mladšieho dorastu. Žiaci v sezóne 2017/2018 suverénnym spôsobom vyhrali III.ligu SsFZ sk.A a od sezóny 2018/2019 taktiež pôsobia v 2.najvyššej slovenskej lige – II.liga SsFZ Sever.

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste