Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Zmena Územného plánu

Žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Turzovka

Mesto Turzovka, ako orgán územného plánovania je podľa §17 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), povinné obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu z vlastného podnetu, z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí, z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

Mesto Turzovka, žiadosť posúdi a vyhodnotí súlad navrhovanej zmeny vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii (ŽSK), mesta Turzovka a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom, stratégiám a rozvojovými koncepciám na území mesta Turzovka. Vyhodnotenie bude následne predložené Mestskému zastupiteľstvu mesta Turzovka aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu mesta Turzovka.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

- žiadosť o zmenu územného plánu mesta Turzovka

- kópia z katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu plôch navrhovaných na zmenu

Žiadosti o zmenu územného plánu je potrebné zaslať:

  1. Poštou, na adresu:

Mestský úradu Turzovka,

Stred 178,

023 54 Turzovka

  1. Osobne:

      do podateľne na prízemí mestského úradu v Turzovke

  1. E-mailom:

      msu@turzovka.sk

 

   Žiadosť o Zmenu UP

 

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste