Obsah

Pozor na závažne dopravné priestupky

Typ: ostatné
Pokutovali vás policajti za posledných 12 mesiacov trikrát za závažné dopravné priestupky? Pošlú vás na preskúšanie.

Michal: "V minulom roku som mal v apríli prekročenie rýchlosti v obci. Chceli mi dať pokutu 100 eur. Dal som si napísať list na prejednanie a na to mi prišiel list, nech zaplatím pokutu vo výške už len 60 eur. Potom som dostal pokutu tiež za rýchlosť v obci, 150 eur. Nemal som hotovosť, ale na druhý deň som si vyzdvihol vodičák aj so zaplatenou pokutou v inom kraji na polícii.A v októbri som dostal 100 eur pokutu a keďže som nemal hotovosť, zadržali mi vodičák. Pokutu som vyplatil. Môžu ma poslať na preskúšanie?"

Ak v posledných dvanástich mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušíte pravidlá cestnej premávky, za ktoré vám uložia pokutu vo výške 60 eur a viac, policajti vás automaticky pošlú na doškoľovací kurz, preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej spôsobilosti a preskúmanie psychickej spôsobilosti. Všetko si musíte hradiť z vlastného vrecka a absolvovať to v termíne, ktorý určí policajt.

Ignorovanie niektorej z povinností alebo neúspech na preskúšaní či preskúmaní znamená pre vodiča automaticky odobratie vodičského oprávnenia. Vodič ho potom znovu získa len po absolvovaní autoškoly a psychotestov.

Michal vo všetkých prípadoch porušil dopravné pravidlá závažným spôsobom. Na mieste vám totiž policajti nemôžu dať vyššiu ako 60-eurovú pokutu, ak priestupok nebol závažný v zmysle zákona o cestnej premávke. Michal, podľa toho, čo napísal, môže očakávať, že ho na preskúšanie "pozvú".

Pozor na nehody a opitosť
Predpisy sú prísnejšie na vodičov, ktorí jazdia opití alebo v posledných rokoch spôsobili niekoľko dopravných nehôd.Opitých vodičov, nech nafúkajú aj pod 1 promile, policajti posielajú automaticky na psychiatrické vyšetrenie, či nie sú závislí od alkoholu. Závislí až do vyliečenia nesmú šoférovať, ostatní ešte musia k psychológovi na odborné poradenstvo. V zákone o cestnej premávke sa tiež píše, že vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla počas posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo počas posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie. 

Zákon o cestnej premávke, § 137
(2) Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je

) jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 
b) odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, 
c) také porušenie pravidiel cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda alebo nesplnenie si povinností účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, 
d) prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia v obci o 20 km/h a viac alebo mimo obce o 30 km/h a viac, 
e) jazda po požití lieku, ktorý môžu znížiť schopnosť vodiča bezpečne viesť vozidlo, 
f) použitie vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená, 
g) prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, 
h) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, 
i) nedanie prednosti v jazde, 
j) neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, 
k) jazda v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke, 
l) neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy, 
m) vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením a umiestnením na vozidle tomuto zákonu alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu
n) vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidla vyradeného z evidencie, 
o) predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané, 
p) vedenie motorového vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa osoba učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 4 a § 71 ods. 2, 
q) porušenie povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g), 
r) zastavenie a státie na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené, 
s) ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, 
t) ohrozenie chodca prechádzajúceho cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní, 
u) ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov, 
v) porušenie povinností inštruktora autoškoly podľa § 7, 
w) porušenie povinností spolujazdca podľa § 74 ods. 2, 
x) neoprávnené vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim používanie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy alebo neoprávnené použitie typického zvukového znamenia alebo zvláštneho výstražného svetla ustanoveného pre vozidlá s právom prednostnej jazdy.

Zdroj: www.auto.sme.sk


Vytvorené: 31. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 1. 2018 21:31
Autor: