Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Inflačná pomoc II.

Nariadením vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie,

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov začnú príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať inflačnú pomoc, ktorej cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť tak najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne inflačnú pomoc na základe žiadosti, ktorá bude na príslušný úrad doručená do 31.12.2022.  

Spôsob podania žiadosti:

  • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
  • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.

 

Je možné požiadať o:

 

  • Jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur

 

 

  • Jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

 

 

  • Jednorazovú dotáciu vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

 

 Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

 

Dátum vloženia: 5. 12. 2022 15:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2022 15:05

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste