Obsah

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka - II. etapa

Typ: ostatné
Projekt

Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka – II. Etapa

 


OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


2. Energetika


2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky


www.economy.gov.sk

loga

Názov prijímateľa: Mesto Turzovka
Začatie projektu: 1.10.2015
Ukončenie projektu:  31.12.2015
Miesto realizácie projektu:  mesto Turzovka
Výška fin. príspevku 95 %: 208 240,95 €

Cieľom projektu ,, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka – II. Etapa „ je nadviazať na I. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Turzovka a pokračovať v modernizácií a budovaní verejného osvetlenia i do ďalších častí mesta Turzovka, ktoré sú predmetom žiadosti. Zámerom projektu je zabezpečenie kvalitného a hospodárneho verejného osvetlenia, ktorá prinesie návštevníkom a obyvateľom mesta kvalitné verejno – prospešné služby.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

S hlavným cieľom projektu úzko súvisia špecifické ciele, ktoré sú zamerané na hlavné atribúty dnešnej doby :

- úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia, čím dosiahneme úsporu finančných prostriedkov, ktoré môžu byť využité podľa požiadaviek od občanov  na zabezpečenie verejného osvetlenia v lokalitách, ktoré nie sú dostatočne osvetlené.
- dosiahnutie spoľahlivej  prevádzky sústavy verejného osvetlenia.
- nižšia produkcia emisií CO2.
- zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov, hlavne v nočných hodinách.
- estetizácia mesta Turzovka a jeho mestských častí.

 Celkovo je v II. etape modernizácie verejného osvetlenia v meste Turzovka plánovaná výmena 234 svetelných bodov, vrátane výmeny 2 ks rozvádzačov a 5 ks rozvádzačov bude obnovených. Rekonštrukciou, v rámci ktorej bude vymenených 171 kusov pôvodných svietidiel za nových 234 ks, dôjde k naplneniu hodnoty merateľného ukazovateľa počet vymenených svietidiel. Zo svetelno-technických výpočtov však vyplynula potreba doplniť ďalších 63 ks nových svietidiel na nedostatočne osvetlených úsekoch komunikácií. Celkovo bude sústava obsahovať 234 ks svietidiel umiestnených na  pôvodných podperných bodoch. Svietidlá budú umiestnené na 162 ks svetelných miestach, kde sa nachádzalo 171 ks pôvodných svietidiel. V rámci predkladaného projektu bude výmenou svietidiel za nové a reguláciou ich svetelných zdrojov dosiahnutá ročná úspora energie 304,38 GJ.

Projekt rekonštrukcie  verejného osvetlenia v meste Turzovka II. etapa je ukončený.

Samospráva mesta Turzovka ku koncu roku 2015 nezaháľala a finišovala s ukončením dvoch významných projektov, ktoré boli zamerané na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Obidva projekty boli podporené Ministerstvom hospodárstva SR, ako riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na roky 2007/2013. I. Etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia pod názvom ,, Rekonštrukciou verejného osvetlenia v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke“ sa realizovala dlhšiu dobu od januára 2013 do konca decembra 2015 a preinvestovalo sa 191 645,38 €. Realizáciou projektu došlo k výmene 104 ks svietidiel za moderné LED svietidlá, ktoré boli  v zmysle svetelno-technickej štúdie nahradené v počte 180 ks vrátane  6 ks rozvádzačov, príslušného počtu výložníkov a príslušných elektrických vedení. Do projektu boli zahrnuté štyri mestské časti – Predmier ( Hrnčiarska ulica, Severná ulica, Fojtová ulica a časť Predmierskej cesty II/484, Hlinené ( časť Hlinenskej cesty), Vyšný koniec ( od  Starej cesty po obec Vysoká nad Kysucou )  a Stred ( Dlhovanská ulica ). Po ukončení projektu dôjde k úspore na el. energií o 81,6% a zníženie emisií CO² na 21,48 t/rok. II. Etapa projektu pod názvom ,, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Turzovka „ sa realizovala omnoho kratšiu dobu od novembra 2015 do konca decembra 2015.  Bolo to zapríčinenené v dôsledku vyhlásenia poslednej výzvy z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, do ktorej sa samospráva mesta Turzovka zapojila a bola úspešná. Výzva sa realizovala priamo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a nie Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako to bolo pri realizáciu projektu I. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia. Rekonštrukciou verejného osvetlenia II. etapa došlo k výmene 171 ks svietidiel a doplneniu 63 ks svietidiel, výmene 2 ks rozvádzačov a  obnove 5 ks rozvádzačov. Implementácia projektu prebiehala v mestskej časti Závodie  ( Ul. Slovanská, Športovcov, Ul. Fojtová za mostom), Stred – Bukovina ( Ul. Javorová, Ul. Horná, Ul. Okružná, Ul. Pod  Vrškom),  Ul. M.R. Štefánika, Ul. Nádražná, Štúrová, Olešnianska, Revírna, Jašíková, Školská a Ul. Do Uhrov. Celkovo bolo preinvestovaných na projekte 224 558 €. Výmenou nových svietidiel a reguláciou ich svetelných zdrojov bude dosiahnutá ročná úspora energie 304,38 GJ.

tabula


Vytvorené: 5. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 19:58
Autor: