Obsah

"Sakrálny chodník Kęty – Turzovka" - INT/EB/BES/1/I/B/0026

Typ: ostatné
Projekt

logá

Názov projektu : "Sakrálny chodník Kęty – Turzovka" - INT/EB/BES/1/I/B/0026
Nazwa projektu : "Szlak sakralny Kęty - Turzovka" – INT/EB/BES/1/I/B/0026
Termín realizácie : 1.4.2017 - 31.12.2017
Dotácia ERDF :  53 389,70 €
Dotácia ŠR : 6 281,14 €
Spolufinancovanie – 3 140,58 € 
Celkové výdavky projektu : 62 811,42 €

Cieľom projektu je vytvorenie nového turistického produktu sakrálneho chodníka  v meste Turzovka a Kęty.
Celem projektu jest stworzenie nowego produktu turystycznego szlak sakralneho w Gmine Turzovka i Kęty.

Projekt realizovaný cez :         
Projekt realizowany przez : 

logo    

Vedúci partner/ Partner wiodący: 
Partner projektu/ Partner projektu :

erb  erb

Spoločným symbolom projektu sa stal znak sakrálneho chodníka

znak

Spoločný projekt je zameraný na vytvorenie viacrozmerného turistického produktu, podporovať historické dedičstvo našich predkov a nadviazať spoluprácu v oblasti sakrálneho dedičstva a propagácie regiónu.

Čiastkové ciele :
Zvýšenie záujmu o sakrálny cestovný ruch vytýčením a označením trasy, vypracovanie informačných, turistických materiálov, školenia a turistických sprievodcov.
Príprava a propagovanie nového produktu cestovného ruchu, ktorý sa stane ďalšou turistickou atraktivitou na slovensko – poľskej hranici.
Propagácia poľsko – slovenskej kultúry medzi sebou navzájom.

Cieľové skupiny 
Obyvatelia oprávneného územia.
Osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov , návštevníkov.

Aktivity projektu 

1. Vytvorenie sakrálneho chodníka
Zámerom aktivity je vykonanie renovačných prác na vybraných objektoch kaplniek : Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie U Blaškov mestská časť Hlinené, Kaplnka Panny Márie Ustavičnej pomoci U Okuliarov – mestská časť Stred, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej – Mestská časť Predmier. Súčasťou aktivity bola rekonštrukcia prístupovej cesty ku kaplnke u Blaškov a vytvorenie 6 ks informačných turistických tabúľ.

2. Propagácia turistického projektu – sakrálneho chodníka v meste Turzovka
Aktivita je zameraná na prípravu buletinu s mapami sakrálneho turistického chodníka, grafický návrh tabúľ a realizácia dvoch kultúrnych podujatí :
Dni poľskej kultúry  - dni venované poľsko – slovenskej kultúry, tradičným remeslám, spevu, tancu a kuchyni.
Otvorenie sakrálneho chodníka  - stretnutie s pozvanými hosťami, prezentácia chodníka a projektu.

3. Riadenie a propagácia mikroprojektu
Úlohou je riadenie a propagácia projektu zabezpečovaná obidvoma partnermi projektu, pracovné stretnutia slovensko – poľského partnera projektu.

plagát  plagát pl

plagát plagát pl

brožúra

Bulletin Sakrálny chodník Kęty – Turzovka tu ku stiahnutiu

 

Mesto Turzovka rozvíja partnerskú medzinárodnú spoluprácu

Vianoce sú za nami, čas, ktorý slúžil každému pre stretnutia rodín a najbližších. Tak ako každá rodina má svojich blízkych, tak aj mesto Turzovka má svoje priateľské partnerské mestá, s ktorými uzatvorilo partnerské dohody o spolupráci. V Českej republike je to mesto Frýdlant nad Ostravicí, v Poľskej republike sú to Gmina  Kety a Gmina Porabka a v Maďarskej republike Gyôrújbarát.

Európska únia spája národy, prináša medzi ne princípy partnerstva a spolupráce a k tomu sú nastavené i mechanizmy podpory vzájomného cezhraničného partnerstva prostredníctvom podpory eurofondov zakotvených v Partnerskej dohode 2014-2020, v cieli  Európskej územnej spolupráce.   

Mesto Turzovka sa v roku 2017 zapojilo do 3 programov cezhraničnej spolupráce, kde bolo mesto úspešné. Partnerstvá s našimi cezhraničnými partnermi nám umožnili zapojiť sa  do spoločného projektu mesta Turzovka a Gminy Kety s názvom  projektu : ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka“.   Ďalej sme implementovali projekt   v rámci 3 krajín : Slovenskej republiky zastúpenej mestom Turzovka, Českej republiky  zastúpenej mestom Frýdlant nad Ostravicí , Poľskej republiky zastúpenej Gminou Porabka z Vyšegradského fondu pod názvom ,, We are neighbors“ . Mesto Turzovka  má schválený ďalší projekt pod názvom ,, Dziedzictwo historyczne Ket i Turzovky ´´ – ,, Historické dedičstvo Ket a Turzovky“.  

Projekt ,, Szlak sakralny Kety – Turzovka´´, bol financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V A Poľsko –Slovensko 2014-2020  a jeho cieľom bolo vytvorenie nového produktu cestovného ruchu, ktorým je sakrálny chodník v Gmine Kety a v meste Turzovka. Prakticky spája malé kaplnky, prícestné stĺpy, kríže, ktoré sú v dedinách mesta Kety a v mestských častiach mesta Turzovka, verejnými priestranstvami slúžiacimi nielen pre cirkevné obrady, ale aj pre stretnutia ľudí, rodákov, stretnutia myšlienok a duší ľudí. Ako vedľajší produkt vznikla čiastočná renovácia sakrálnych miest – kaplnky Sedembolestnej Panny Márie u Blažkov – Hlinené vrátane rekonštrukcie prístupovej komunikácie v dĺžke viac ako  1 km, čiastočná renovácia Kaplnky Panny Márie Škapuliarskej v Predmieri a čiastočná renovácia Kaplnky Panny Márie Ustavičnej pomoci u Okuliarov v centre mesta Turzovka. 

Spoločným atribútom  projektov je práca projektového manažmentu zabezpečovaného mestom Turzovka, podpora týchto procesov prostredníctvom eurofondov napomáhajúca prehlbovaniu partnerstva a vzájomnej spolupráce a najmä zázemie vedenia jednotlivých samospráv partnerských miest  reprezentovaných primátormi a mestskými zastupiteľstvami.


Príloha

Vytvorené: 20. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2018 13:29
Autor: Správce Webu