Obsah

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka

Typ: ostatné
Projekt

l

Zvýšenie miestnej mobility vybudovaním cyklistickej infraštruktúry v meste Turzovka


Kód projektu v ITMS2014+ : 302011M399
Číslo zmluvy IROP-Z-302011M399-122-15

Prijímateľ: Mesto Turzovka
Nenávratný finančný príspevok: 1 455 282,26 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 1 302 094,65 EUR

Cieľ: 
zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy - cyklodopravy na miestnej a regionálnej mobilite - v meste Turzovka a prirodzeného spádového územia priľahlých obcí regiónu Horných Kysúc Žilinského kraja budovaním úseku kompaktnej dopravno-obslužnej siete cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky na území mesta Turzovka.

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie je zvýšenie podielu deľby prepravnej práce v prospech environmentálne priaznivejších módov dopravy - cyklodopravy na miestnej a regionálnej mobilite - v meste Turzovka a prirodzeného spádového územia priľahlých obcí regiónu Horných Kysúc Žilinského samosprávneho kraja budovaním úseku kompaktnej dopravno-obslužnej siete cyklistickej infraštruktúry - cyklistickej komunikácie s potrebnými opatreniami zameranými na upokojovanie dopravy a zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Cieľovým územím realizácie projektu je mesto Turzovka na ul. Kysucká cesta, ktorá je súčasne aj cestou II/487, medzi 44,0 – 48,0 kilometrovníkovým staničením.

Výstupy projektu v podobe vybudovanie 3,223 km úseku novej cyklistickej komunikácie pozdĺž cesty II/487 od nej obrubníkom segregovaným formou chodníka združeného pre chodcov a cyklistov, s rozdelenými pruhmi a 1 prvku upokojovania dopravy v podobe preferencie cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy (bezbariérové prechody s dlažbou pre nevidiacich s povrchom s drážkami a výstupkami pre orientáciu pre zrakovo postihnutých, priestory križovatke, kompletné zvislé a vodorovné dopravné značenie zabezpečujúce primeranú orientáciu, verejné osvetlenie) umožnia lepšiu regionálnu mobilitu prirodzeného spádového územia centra osídlenia 4. úrovne Kysuckej rozvojovej osi tretieho stupňa Čadca – Turzovka – Makov v zmysle KURS 2001 v znení KURS 2011 a jeho prirodzeného spádového územia - priľahlých obcí regiónu Horných Kysúc Žilinského samosprávneho kraja po navrhovanej cyklotrase –Kysucká cyklomagistrála – Strieborná Kysuca.

Súčasne výstupy projektu zlepšujú dostupnosť verejných služieb a zamestnania obyvateľom mestských častí Hlinené, Predmier, Závodie, Vyšný Koniec, Turkov najmä s mestskou časťou Stred, v ktorej je sústredená väčšia časť občianskej vybavenosti, výroby, obchodu a služieb.

Realizácia stavby „Rekonštrukcie cyklotrasy na cyklochodník v Meste Turzovka“ v rámci hlavnej aktivity projektu „rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu“ je rozdelená na 8. etáp. Predmetom projektu je stavba v staničení 0,850 km - 4,073km, na ktoré má vydané stavebné povolenie, keďže sa žiadateľovi nepodarilo vyriešiť vlastnícke práva resp. iné práva k pozemkom od všetkých vlastníkov v staničení 0,000 - 0,850 km.do termínu podania ŽoNFP.

Hlavná aktivita bude pozostávať z :

  1. vybudovania 3,223 km úseku novej cyklistickej komunikácie pozdĺž cesty II/487 na ul. Kysucká cesta, ktorá bude od cesty oddelená obrubníkom. Cyklistická komunikácia bude v podobe chodníka združeného pre chodcov a cyklistov, s rozdelenými pruhmi. Cyklochodník bude šírky 3,50 m, pričom 0,5 je bezpečnostná šírka a 3,00 je čistá šírka cyklochodníka (resp. združeného chodníka pre chodcov a cyklistov). Cyklochodník bude osadený tak, aby v zmysle ÚP bola cesta II/487 zachovaná v šírke MZ 14/4, ale bude redukovaná na MZ 9,5 t. j. 3,50 m jazdný pruh, 0,21 m vodiaci prúžok a 0,50 m spevnená krajnica. cyklistov.
  2. vybudovania prvkov upokojovania dopravy a zvyšujúce bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky odstránením úzkych miest a bariér pri prestupovaní:
  • odstránené úzke miesto – po celej dĺžke cyklochodníka fyzicky oddeleného obrubníkom a zúžením šírkových pomerov cesty II/487 sa skľudní automobilovú doprava,
  • osvetlenie cyklochodníka v celom dĺžkovom profile prostredníctvom nových rozvádzačov a osadených osvetľovacích stožiarov,
  • vyústenia priechodov pre chodcov budú v súlade s technickými podmienkami TP 10/2011 a prebudované na bezbariérové s dlažbou pre nevidiacich s povrchom s drážkami a výstupkami pre orientáciu pre zrakovo postihnutých
  • kompletné dopravné značenie realizované v zmysle STN 018020 zabezpečujúce bezpečnosť a primeranú orientáciu na novovybudovanom cyklochodníku .

V rámci hlavnej aktivity bude podporený aj nákup pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu, stavebný dozor a vypracovanie projektovej dokumentácie. Z dôvodu opatrnosti bola rozpočtovaná aj rezerva na dodatočné nepredvídateľné výdavky na stavebné práce a stým súvisiaci stavebný dozor. Podporené bude aj interné riadenie projektu.

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu je zazmluvnená na 41 mesiacov. Táto zahŕňa dobu fyzickej realizácie hlavných aktivít projektu s predpokladom ukončenia 5/2020 vrátane doby prípravnej fáze projektu 01/2017 a podporných aktivít.

Projekt je plne v súlade s intervenčnou stratégiou IROP, realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických mestských, regionálnych, národných ako aj európskych cieľov v oblasti využívania ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme udržateľnej mestskej a regionálnej mobility. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií ako ak horizontálny princíp Nediskriminácia v podobe debarierizácie verejných priestranstiev, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľov.

Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom opatrení, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej a pešej dopravy na úkor individuálnej dopravy Výsledky projektu prispejú k odstráneniu dopravno-bezpečnostných dôvodov, ktoré mohli viesť občanov k vyhýbaniu sa využívať bicykel na prepravu pozdĺž frekventovanej cesty a budú motivovať ľudí v rámci mesta využiť bicykel na presun za prácou/verejnými službami.


Vytvorené: 29. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2019 08:40
Autor: Správce Webu