Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Riešenie dopravných priestupkov mestskou políciou

Riešenie dopravných priestupkov mestskou políciou

Riešenie dopravných priestupkov mestskou políciou

Od 9. apríla 2010 nadobudol účinnosť zákon SNR č. 144/ 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke. Uvedená novela citovaného zákona výrazne sprísnila postih bezohľadných vodičov, ktorí by s vozidlom neoprávnene zastavili a stáli na vyhradenom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím. Takého konanie sa teraz už kvalifikuje ako závažný spôsob porušenia pravidiel cestnej premávky.
V rámci základných úloh mestská polícia objasňuje priestupky, prejednáva ich v blokovom konaní, medzi inými aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky: zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením, parkovisko a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky upravenej v zákone o cestnej premávke, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel. V zmysle uvedeného môže mestská polícia riešiť aj také porušenia ustanovení zákona o cestnej premávke, akým je napr. nedovolené zastavenie a státie motorového vozidla na vyhradenom parkovacom mieste, ak nejde o vozidlo pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené.
  

Mestská polícia je povinná zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok.
V prípade, že mestská polícia pri plnení svojich úloh zistí, že vodič spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, je oprávnená v zmysle zákona zastaviť vozidlo. Ďalej je oprávnená použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla – ako donucovací prostriedok. Účelom tohto obmedzujúceho úkonu je zabrániť odjazdu vodičom motorového vozidla po tom, ako došlo k spáchaniu priestupku z dôvodu jeho objasnenia a prípadného prejednávania v blokovom konaní.
Za spáchanie priestupku – zastavenie a státie vozidla na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené a za zákaz vjazdu do jednosmernej ulice môže mestská polícia páchateľovi uložiť pokutu v blokovom konaní do 150 eur, pretože sa jedná o závažný priestupok proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Za ostatné dopravné priestupky môže mestská polícia uložiť blokovú pokutu do 60 eur.  Ak sa priestupok neprejedná na mieste v blokovom konaní, priestupok je po zdokumentovaní postúpený na príslušný Okresný dopravný inšpektorát  Policajného zboru. Ten môže za spáchaný priestupok uložiť v rozkaznom konaní páchateľovi pokutu od 60 do 300 eur. V tomto prípade riešenia priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa zákona o cestnej premávke už nie je prípustný spôsob doriešenia priestupku – napomenutím.

Dátum vloženia: 7. 1. 2013 21:16
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 1. 2018 21:18

Podujatie

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste