Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Zo zasadnutia komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Turzovke Tlačiť

Zaoberali sa rozpočtom mesta na rok 2018

Vo štvrtok 23.11.2017 sa konala v zasadačke mestského úradu v Turzovke Komisia mládeže, vzdelávania, športu a kultúry, ktorú viedol jej predseda Mgr. Rastislav Bakajsa. Rokovania sa zúčastnil primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, jeho zástupkyňa MUDr. Viera Belková, prednosta MsÚ Ing. Marián Masnica, členovia komisií, poslanci MsZ a pracovníci mestských organizácií.
Prerokovali žiadosti o poskytnutie dotácie z mestského rozpočtu na rok 2018, novelizácie o určení mestskej dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Turzovka. Taktiež sa venovali programu Turzovského leta 2018 a návrhom rozpočtu FK Tatran a Mestského múzea na budúci rok.

V pondelok 27. 11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku mesta na MsÚ v Turzovke. Zasadnutia sa zúčastnili členovia komisie, zástupcovia mesta, poslanci MsZ, zástupcovia škôl a školských zariadení a zástupcovia príspevkových organizácií. Rokovanie viedla predsedníčka komisie Ing. Jana Majtánová. Prerokovali návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2017 vrátane zmien rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Taktiež sa venovali návrhu rozpočtu na rok 2018 a rámcových  rozpočtov na roky 2019-2020 Mesta Turzovka a príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo zasadanie Komisie sociálnej a zdravotnej na pôde Mestského úradu v Turzovke.  Predmetom rokovania boli viaceré žiadosti adresované Mestskému úradu vo veci poskytnutia sociálnej pomoci. Riešila sa žiadosť Základne školy v Turzovke o poskytnutie finančného príspevku ako doplnku dotácie na podporu k stravovacím návykom. Komisia vzala na vedomie a odporúča vybaviť  žiadosti o uzatvorenie zmlúv k poskytovaniu opatrovateľskej služby.   Diskutovala o zrealizovaných stretnutiach pracovných skupín pri tvorbe komunitného plánu ako aj o schválenej novele Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a nových povinnostiach, ktoré táto novela pre mestá a obce od Nového roku prináša. 

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 

   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 16.01.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo