Obsah

Školský úrad

Smernica č. 50/2013, ktorou sa určuje postup obvodného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských úradov tu ku stiahnutiu

Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach tu ku stiahnutiu


Správa z pracovného stretnutia expertov v oblasti školského stravovania a členov 1. AŠKOS, ktoré sa uskutočnilo dňa : 12.02.2019 v Žiline.

Hlavným bodom programu bola téma – Školské stravovanie dnes a zajtra, aplikácia zákona č. 544/2010  Z.z. o dotáciách.

Upresnenie názvu: Nie sú to obedy zadarmo, ale plošné dotácie pre školské jedálne ZŠ, MŠ, z dôvodu zlepšiť zdravé stravovanie. Ide o dotáciu v hodnote – 1,20 eur, finančné pásmo určuje vedúca ŠJ.

Dotácia sa môže aj rozložiť na iné jedlo – desiata, olovrant, alebo zostatok dotácie sa presúva na režijné náklady. Peniaze z dotácie, ktoré sa presunuli do réžie môže ŠJ použiť na nákup – obrusy, servítky, papierové vrecka – niečo na skultúrnenie stravovania, nesmú sa platiť energie, kupovať nábytok, ...

Dotácia sa dá využiť aj na suchý obed , ale iba vo výnimočných prípadoch a v určitom čase /pohroma, porucha, prestavba, .../

Zriaďovateľ žiada o dotáciu iba 1x, žiadosť sa skladá z 3 častí, nevyžaduje sa menný zoznam, ale iba počty detí. Ak sa navýši počas školského roka počet stravníkov, nemal by byť problém s odoberaním obeda, nakoľko sú zarátané aj  prázdniny, dni voľna a pod. Zriaďovateľ posiela dotáciu na vydané obedy, nových stravníkov musí nahlásiť na ÚPSVaR. Podmienka, pre výdaj obeda pre stravníka:

  1. Musí byť v škole
  2. Musí byť prihlásený na obed

Z toho dôvodu, že ak dieťa nie je v škole a rodič mu príde pre obed, musí ho zaplatiť, lebo nesplnil podmienky /nebol v škole/.

Aktualizuje sa nový počet detí až v auguste. Zriaďovateľ vypláca dotáciu aj na diétne stravovanie, ale iba na základe potvrdenia lekára špecialistu pre: šetriaca diéta, diabetes, celiakia - zo zákona mu vyplýva. Inak dieťa, ktoré sa nestravuje v ŠJ spadá do kompetencie riaditeľa školy.

Financie na dobudovanie kapacít pre ŠJ sú už vyčlenené, informácie budú na stránkach – AŠKOS.

Zatiaľ riaditeľ nemôže prijať viac stravníkov, ako je kapacita školskej jedálne. Musí selektovať, uprednostniť ročníky -  1. - 4., dať kritéria, obed sa musí vydať do 3 hodín od navarenia, ... Nemusí požiadať zriaďovateľ o  dotáciu, ak nemá kapacitné podmienky.

Zápisný lístok musí obsahovať všetky informácie - prihlásene, odhlásenie, platenie réžie, vratná kaucia, ak sa dieťa neodhlási z obeda, rodič hradí plnú čiastku. Vzorové rozhodnutie o prijatí stravníka bude na stránkach AŠKOS v mesiaci máji. Zapracovať informácie aj do VZN obce, ako i do pracovného poriadku ŠJ. Riaditeľ školy môže vydať aj hromadné rozhodnutie o prijatí stravníkov, lebo nie je v súlade so správnym poriadkom. Riaditeľ školy a vedúca ŠJ prostredníctvom rodičovských združení vysvetlí rodičom, že nie sú obedy zadarmo, že ide o dotáciu a vysvetlí tiež podmienky stravovania.

Vyúčtovanie dotácie sa zasiela do 31.12.2019, zvyšnú dotáciu vrátiť do 10.01.2020.