Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

policia

Jašíkova ulica 178, 02354 Turzovka (budova MsÚ)
Telefón: 041/4209333, 041/4209350
E-mail: mestskapolicia@turzovka.sk

Zriadenie Mestskej polície Turzovka

Zriadenie Mestskej polície Turzovka bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Turzovke Všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN ) č. 1/2011 dňa 14.12.2012, podľa ustanovenia § 6, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov. VZN č. 1/2011 nadobudlo právoplatnosť 31.12.2011.
Po výberovom konaní, ktoré prebehlo vo februári 2012, boli vybraní štyria príslušníci mestskej polície ( ďalej MsP ), ktorí po absolvovaní kurzu odbornej prípravy v Žiline a úspešnom absolvovaní skúšok zložili sľub do rúk primátora mesta.
Mestská polícia v Turzovke zahájila svoju činnosť oficiálne dňa 01.06.2012. Od tohto dňa sa píše oficiálna história MsP Turzovka. Náčelníkom MsP Turzovka bol MsZ vymenovaný na návrh primátora mesta Bc. Ján Chromík

Pôsobnosť poriadkového útvaru MsP

(podľa § 2 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii)

- úlohy obecnej polície podľa zákona o obecnej polícii plní v obciach, ktoré sú mestami, mestská polícia
- mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta
- mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením
- náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo

Základné úlohy Mestskej polície

(podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)

- zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany, kamerové monitorovacie systémy a pod.).
- dbá o ochranu životného prostredia v meste,
- dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
- vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta
- objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené zákonom SNR č. 372/19990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov a tiež priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 
1. z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko
2. alebo zo všeobecnej  úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel v zmysle zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
- oznamuje Mestskému úradu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo osobou mladistvou do 18 rokov,
- plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a tohto VZN o mestskej polícii v Turzovke.
- Mestské zastupiteľstvo a primátor môžu MsP Turzovka uložiť i ďalšie úlohy, potrebné na vykonávanie samosprávy mesta, ak to ustanovujú osobitné zákony alebo legislatívne normy.
Poriadkový útvar Mestskej polície mesta Čadca patrí do úseku primátora.

Všeobecné oprávnenia príslušníka MsP

( podľa § 8 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii )

Príslušník MsP pri plnení úloh je oprávnený :
- vyzvať osobu, aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok, alebo od iného protiprávneho konania,
- ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky zistené pri plnení úloh,
- zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a ihneď ju odovzdať najbližšiemu útvaru PZ SR. Ak ide o hľadanú osobu, predviesť ju na útvar MsP na účel podania vysvetlenia a urobiť úkony podľa § 76 odst. 2 Trestného poriadku,
- presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať. Odobratú vec alebo zbraň, odovzdá PZ SR, spolu so zadržanou osobou,
- prikázať každému, aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie plnenia úloh MsP alebo mesta,
- zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f), alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
- Zbraňou podľa odseku 1 písm. d/ sa rozumie strelná, bodná, sečná, rezná zbraň hromadnej účinnosti. Zbraňou  sa ďalej rozumie  všetko, čím je možné urobiť útok proti telu dôraznejším.

Straty a nálezy

Straty a nálezy

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste