Obsah

Kultúra a šport

Poskytovanie dotácií

Dotácie z rozpočtu mesta Turzovka sa prideľujú podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka o poskytnutí dotácií právnickým a fyzickým osobám. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.