Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Poskytovanie dotácií

Dotácie z rozpočtu mesta Turzovka sa prideľujú podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka o poskytnutí dotácií právnickým a fyzickým osobám. Dotácie sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Dotácie sa poskytujú na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste