Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Príprava - Programu rozvoja mesta

Je dobré mať stratégiu a vedieť, kam ideme a čo pre to musíme urobiť, aby sme sa tam dostali. Stratégiu majú nielen ľudia, inštitúcie a firmy, ale  aj mestá, obce a regióny. Majú ju preto, že ju chcú mať a aj preto, že im to prikazuje Zákon o podpore regionálneho rozvoja. V súčasnosti sa podľa neho takéto stratégie volajú v obciach, mestách i krajských samosprávach Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turzovka sa bude týkať mnohých oblastí života mesta, hlavne tých, ktoré sú problematické, ktoré potrebujeme zlepšiť. V procese určovania najväčších problémov, ale aj silných stránok mesta a počas formulovania stratégií a opatrení spolupracujeme s inštitúciami pôsobiacimi v meste, ktorí popisujú súčasný stav v meste, určujú priority rozvoja, stratégiu a akčný plán.
 
Na tvorbe dokumentu sa budú  podieľať pracovné tímy: Riadiaci tím – menovaný primátorom mesta a pracovné skupiny, ktoré budú pracovať pod vedením jednotlivých garantov riadiaceho tímu. Členmi pracovných skupín budú predstavitelia inštitúcií pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, občianskych združení, podnikov.

Vízia Mesta Turzovka:

Otvorené mesto občanom, mestom , kde budú ľudia žiť s radosťou aj o 10 rokov.

Strategický zámer rozvoja mesta Turzovka do roku 2023:

Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov.

Strategický rozvoj Mesta Turzovka bude stáť na troch pilieroch:

  • I. pilier -  Otvorené mesto občanom a návštevníkom,
  • II. pilier – Ekonomicky prosperujúce mesto,
  • III. pilier - Zdravé mesto.

Pracovné skupiny

V procese tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Turzovka pôsobia štyri pracovné skupiny. Každá pracovná skupina bude mať priamy vplyv na tvorbu strategickej časti PHSR. 
Členmi pracovných skupín sú predstavitelia verejných i súkromných inštitúcií, pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, , občianskych združení, podnikov a pod.

Meno 

Status 

Téma/oblasť 

 JUDr. Ľ. Golis 

Primátor mesta 

Gestor spracovania PHSR 

 Ing. M. Masnica

Prednosta MsÚ

Odborný garant spracovania PHSR

 Mgr. L. Kubíková

Projektový manažér MsÚ

 väzba PHSR na projekty mesta

 MUDr. V. Belková

Zástupca primátora, 
Poslanec MsZ

 zdravotníctvo, kultúra, životné prostredie, 
sociálna situácia

 Ing. J. Majtánová

Poslanec MsZ 

 ekonomika, školstvo

 E. Škorníková

 Zamestnanec MsÚ

 financie, rozpočet PHSR

 Mgr. J. Pidych

 Externý pracovník

zamestnanosť, ľudské zdroje, sociálna situácia,
koordinácia spracovania PHSR

I. Pracovná skupina: Ekonomický rozvoj: cestovný ruch, zamestnanosť, podnikanie, investície, marketing, služby, moderná samospráva, vybavenosť územia

Meno 

Status 

Téma/oblasť 

Ing. Martin Mravec

Poslanec MsZ, predseda komisie ŽP,
dopravy, výstavby a ÚP

Infraštruktúra mesta, občianska
vybavenosť a služby

Ing. Jana Majtánová

Poslanec MsZ
Predseda finančnej komisie

Participácia pri tvorbe finančnej
časti  PHSR

Mgr. Lenka Kubíková

Projektový manažér

Interné štatistiky

Emília Škorníková

Vedúca úseku financií
a správy majetku mesta

Participácia pri tvorbe finančnej
časti  PHSR

Mgr. Martina Pavlíková

 Zamestnanec MsÚ

Interné štatistiky

II. Pracovná skupina: Ľudské zdroje a sociálna oblasť: rozvoj ľudských zdrojov - vzdelávanie, kultúra, šport, mládež, voľný čas, sociálne služby, bývanie, zdravotníctvo, komunitný rozvoj

Meno 

Status 

Téma/oblasť 

PaeDr. E. Nekorancová

Poslanec MsZ, 
predseda sociálnej komisie

Školstvo, neziskové organizácie, práca
s marginalizovanými skupinami,
zamestnávanie občanov so ZP

MUDr. V. Belková

Zástupca primátora
Poslanec MsZ

Sociálne a zdravotné služby, kultúrno –
spoločenské aktivity v meste

Mgr. E. Lejtrichová

Riaditeľka Gymnázia

Školstvo, voľnočasové aktivity mládeže

Mgr. M. Polková

Zamestnanec MsÚ

Sociálne služby v meste

Bc. A. Koniarová

Zamestnanec MsÚ

Podpora inkluzívneho trhu práce

D. Bernát

Zamestnanec MsÚ

Interné štatistiky MsÚ

 R. Šobich

 Zamestnanec MsÚ

 Zamestnanosť na lokálnom trhu práce

B. Holková

Zamestnanec MsÚ

Štatistické podklady: školstvo

III. Pracovná skupina: Environmentálne prostredie a infraštruktúra: dopravná a technická infraštruktúra, informačná spoločnosť a životné prostredie

New layer...

Meno 

Status 

Téma/oblasť 

 M. Chudej

 Poslanec MsZ

 Životné prostredie, šport, 
turizmus, záujmové združenia

 Ing. Arch. P. Čuboň

 Vedúci úseku výstavby
a rozvoja mesta

 Výstavba, životné prostredie

R. Michalisková

 Zamestnanec MsÚ

 Infraštruktúra, výstavba

 Mgr. M. Jantulíková

 Zamestnanec MsÚ

 Infraštruktúra, výstavba

Zoznam externých regionálnych odborníkov  - konzultantov

Meno 

Status 

Téma/oblasť 

JUDr. Ing. J. Vražel

Externý konzultant

Legislatíva, zamestnanosť, podnikanie

JUDr. V. Lehutová

Externý konzultant

Legislatíva, právne služby, práca s mládežou

RNDr. M. Šulgan CsC.

Externý konzultant

Euromamažér, regionálny rozvoj, cestovný ruch

Mgr. J. Marťáková PhD.

Externý konzultant

Sociálny systém, neziskové združenia

PhDr. J. Pauk

Externý konzultant

Podnikanie, sociálna práca, zamestnávanie občanov so ZP

PaeDr. J. Velička

Externý konzultant

Europrojekty, ochrana prírody, marketing

Mgr. R.Bojková

Externý konzultant

Sociálna práca, sociálna zamestnanosť

RND. Mgr. J. Barteková

Externý konzultant

Práca so seniormi, neziskové organizácie

Dotazníkový prieskum

Váš názor nás zaujíma

Mesto Turzovka v snahe nadviazať na úspešné čerpanie prostriedkov z eurofondov v minulom programovom období 2007 -2013, začalo prípravu nového strategického dokumentu.  Existencia Programu rozvoja Mesta Turzovka je podmienkou pre samosprávy na čerpanie eurofondov v programovom období 2014-2020, preto má pre rozvoj nášho mesta zásadný význam.

Do prípravy dokumentu sa postupne zapoja všetky záujmové skupiny a vrstvy našich obyvateľov. Záverečné znenie Programu rozvoja mesta, bude podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva. Jedným z dôležitých procesov v príprave dokumentu je komunikácia s verejnosťou a zapracovanie požiadaviek občanov do plánu projektových aktivít mesta. Prosíme vás o spoluprácu a vyjadrenie vašich postojov, návrhov. Váš názor je dôležitý. Pomôžte z Mesta Turzovka spraviť ešte lepšie mesto pre život. Vyplnenie Vám nezaberie veľa času. Vašu odpoveď v elektronickom dotazníku označte X, prípadne ponechajte odpovede, ktoré sú pre vás relevantné.

Ďakujeme za Váš čas. Aj vďaka Vám spravíme z Mesta Turzovky  ešte lepšie mesto pre život. Vyplnený dotazník (doc, 43,66 kB) prosím odovzdajte v  klientskom centre mestského úradu, v Medzinárodnom informačnom centre Mesta Turzovka, alebo pošlite elektronicky  na e-mail:prednosta@turzovka.skzastupcaprimatora@turzovka.sk  do konca apríla 2015.

1. fáza prípravy strategického dokumentu ukončená

Samospráva mesta Turzovka ukončila 1. fázu prípravy strategického dokumentu   Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turzovka na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2023, ktorá spočívala v dotazníkovom prieskume. Snahou samosprávy bolo zapojiť do dotazníkového prieskumu čo najširšiu verejnosť, aby sme spoznali požiadavky našich občanov, ich názory a námety. Medzi verejnosť bolo distribuovaných 500 ks dotazníkov s 30,4 %  návratnosťou, kde písomnou formou bolo zapojených do prieskumu 152 respondentov a elektronickou formou vyplnilo dotazník 106 respondentov.

Výsledky dotazníkového prieskumu budú zohľadnené pri príprave jednotlivých častí programu rozvoja mesta a sú  prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta.  Spracovanie PHSR mesta Turzovka rešpektuje princíp partnerstva a bude vykonaný spôsobom participácie so zapojením zamestnancov mestského úradu, externých odborníkov a širokej verejnosti.  Proces spracovania PHSR 2015-2024 bude prebiehať v úzkej komunikácii s verejnosťou. Bližšie informácie ohľadom výsledkov dotazníkového prieskumu nájdete TU, kde sa taktiež nachádza osnova  prípravy programu rozvoja mesta Turzovka. Osnova (doc, 23,83 kB) je prístupná k pripomienkovaniu verejnosťou do 30.9.2015, aby sme mohli intenzívne  pokračovať v jeho  príprave.

Podujatie

Hudobná noc

Plagát Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

animovaná rozprávka Trolloviakomédia Prázdniny s broučkem

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste