Obsah

Agenda mestských bytov

Vybavuje:

Úsek výstavby a rozvoja mesta
Janka Vraňáková
Kontakt : tel. : 041 420 93 59
e-mail : janka.vranakova@turzovka.sk

Zákon

Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní ⇒TU

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania ⇒TU