Obsah

Správy

prvá
z 8
posledná

#

Výrubom stromov pri cintoríne sa predíde ďalším škodám

Vrtochy počasia znepríjemňujú život občanom nášho mesta. Intenzívne búrky sprevádzané dažďom a silným vetrom spôsobili v posledných mesiacoch problémy aj na novom cintoríne. celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor:
R.B.

Na základnej škole došlo k zmene riaditeľa

Primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis pred začiatkom vyučovania v piatok 13.septembra navštívil základnú školu, aby informoval pedagogický zbor a zamestnancov o zmene v jej vedení. Doterajšia riaditeľka Mgr. Terézia Šupolová sa vzdala svojej funkcie a na jej miesto bol primátorom mesta do riadneho výberového konania poverený poslanec mestského zastupiteľstva a učiteľ Mgr.Rastislav Bakajsa.

Primátor mesta poďakoval bývalej riaditeľke za jej prácu a poprial novému riaditeľovi veľa úspechov v novej funkcii. Zároveň požiadal pedagogický zbor o súčinnosť a spoluprácu s povereným riaditeľom.
celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:
#

Mesto skrášľuje priestory pred poliklinikou

Pekné počasie využíva Mesto Turzovka aj na skrášlenie priestorov pred areálom polikliniky. V uplynulých dňoch sa začalo so stavebnými úpravami chodníkov pre peších. Pôvodné chodníky, ktoré už boli v havarijnom stave  a pôsobili neestetickým dojmom boli aj s existujúcimi betónovými obrubníkmi strojovo odstránené. „V ďalšej etape sa v trase pôvodných chodníkov vybudujú nové chodníky s novými parkovými obrubníkmi, ktoré budú doplnené prvkami drobnej architektúry v podobe parkových lavičiek a prvkami zelene,“ informoval Ing. Ján Červeník vedúci výstavby a rozvoja mesta.

Stavebné práce realizuje Mestský podnik služieb v Turzovke a sú financované z vlastných zdrojov mesta. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor:

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu seniorom v domácom prostredí

Jednou z kompetencií miestnej samosprávy v sociálnej oblasti je poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Za podmienok ustanovených týmto zákonom sa poskytuje aj opatrovateľská služba. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor:
#

Práce na rekonštrukcii mestského úradu finišujú

V stredu 17. júla 2019 prebehol kontrolný deň na stavbe zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Turzovke. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor:
#

Vynovený parčík pred Živčákovou

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch zrealizovalo obnovu parčíku v mestskej časti Turzovka Vyšný koniec, vchod na pútnické miesto Živčáková. celý text

ostatné | 7. 8. 2019 | Autor:
protipovodnove opatrenia

Protipovodňové opatrenia sa realizovali aj na Severnej ulici

Mesto Turzovka v uplynulých dňoch realizovalo ďalšie protipovodňové opatrenia, konkrétne v mestskej časti Turzovka Predmier – Severná ulica. celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor:
pomník

Miesto pre zreštaurovaný pomník pred kostolom je už pripravené

Mesto Turzovka v týchto dňoch vybudovalo betónový podstavec na zreštaurovaný pomník padlých v 1. Svetovej vojne, ktorý sa nachádza v areáli farského kostola. Pomník bol na jeseň odborne zdemontovaný a následné reštaurovaný. Ako informoval Ing. Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta: „ Zreštaurovaný pomník bude opätovne osadený v mesiaci júl.“ celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor:

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Poslanci schválili  3. zmenu rozpočtu mesta celý text

ostatné | 10. 7. 2019 | Autor:
oznacenia

Mesto obnovuje dopravné značenia

Samospráva mesta Turzovka dbá o bezpečnosť chodcov v meste. „V týchto dňoch sa začalo s natieraním priechodov pre chodcov špeciálnym červeno-bielym náterom. Postupne sa v celom meste budú realizovať vodorovné dopravné značenia týkajúce sa parkovacích miest, zákaz státia, stop čiary a pod,“ povedal Ing Ján Červeník, vedúci úseky výstavby a rozvoja mesta. Stavebné práce realizuje Mestský podnik služieb Turzovka.


celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
Noc kostolov

Turzovská noc kostolov bola venovaná rodákom Jánovi Harantovi a Pavlovi Hrtúsovi Jurinovi

Po druhýkrát sa v našom meste konalo podujatie Turzovská noc kostolov. Pripravili ho Mesto Turzovka, Kultúrne a spoločenské stredisko, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Turzovka, Spolok priateľov Turzovky a Kysucká knižnica v Čadci. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:

Z rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva

​​​​​​​Mesto sa zapojí do vyhlásených výziev celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
vizitácia

Počas vizitácie navštívil otec biskup aj Mestský úrad v Turzovke

V utorok 14. mája sa v našej farnosti uskutočnila kánonická vizitácia. Turzovskú farnosť navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, aby sa stretol s veriacimi a bližšie spoznal celkový život farnosti. celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
s

V areáli športu a oddychu vyrástlo nové street workoutové ihrisko


Mesto Turzovka v roku 2018 podalo na Okresný úrad v Žiline na zabezpečenie prevencie kriminality žiadosť o poskytnutie dotácie pod názvom ,,Street Workout – cesta pre zdravý životný štýl“. Žiadosť bola schválená a mesto získalo na vybudovanie ihriska 5000 €. Celkový rozpočet stavby predstavuje 9 432 €. Realizácia projektu prebiehala od novembra 2018 do marca roku 2019.  celý text

ostatné | 26. 6. 2019 | Autor:
foto- Predmier

Realizovali sa ďalšie protipovodňové opatrenia na Vyšnom konci a v Predmieri

Mesto Turzovka realizovalo v uplynulých dňoch ďalšie opatrenia na ochranu pred povodňami. V mestskej časti Vyšný koniec v lokalite Dičkovci v čase prívalových dažďov dochádzalo k zatopeniu okolitých záhrad ako aj k rozširovaniu a zosúvaniu brehu potoka. Preto sa strojovo upravovalo prírodné koryto potoka. Aby sa zabránilo podmývaniu svahu bol breh koryta potoka doplnený cestnými panelmi. Súbežne s korytom sa doplnili aj betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli vyústené do potoka.

V mestskej časti Turzovka Predmier - lokalita krčma u Jozefa, tiež dochádzalo v čase výdatných dažďov k zatopeniu okolitých pozemkov ako aj priľahlých susediacich objektov. „V tejto časti boli zabudované zatrávňovacie betónové tvárnice doplnené o cestný panel, ktorým sa zabezpečí väčšia bezpečnosť hlavne pri príjazdovej komunikácii. Prírodný odvodňovací žľab bol strojovo prečistený a doplnený o betónové odvodňovacie rigoly, ktoré boli doplnené o betónové kanalizačné rúry,“ informoval nás Ing.Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta.


celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
foto- Hlinené

Mesto realizovalo protipovodňové opatrenia aj v Hlinenom

Ďalšie protipovodňové opatrenia zrealizovala samospráva mesta v pondelok 8.apríla 2019 v mestskej časti Hlinené na točni. V tejto lokalite hlavne v zimných mesiacoch nastával problém so zaparkovaním áut miestnych obyvateľov a chatárov. To spôsobovalo komplikácie pri zimnej údržbe a pri otáčaní autobusov.
Mesto Turzovka za pomoci ťažkej mechanizácie: kolesový autožeriav Tatra, s nosnosťou 28 t, nákladnými automobilmi a strojovým pásovým minibagrom, vyčistilo koryto prírodného potoka. Následne boli uložené veľké betónové rúry priemeru 1,8 m. Tie boli napojené na existujúce betónové priepusty. Čelá novozabudovaných veľkopriemerových rúr boli vytvorené položením betónových cestných panelov. Na takto vytvorenú konštrukciu sa zhotoví postupný násyp, ktorý vytvorí novú rozsiahlu parkovaciu plochu. Stavebnými prácami sa zosilnil aj svah od priľahlého rodinného domu, ktorý hrozil zosunutím.
Práce hlavne pri zabudovaní a osadzovaní betónových rúr a panelov boli sťažené existujúcim vzdušným vedením elektriky aj obmedzeným prístupom pre ťažkú mechanizáciu.


celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
foto- Deň matiek

Deti poďakovali svojim mamám


Druhá májová nedeľa je každoročne venovaná našim mamám a starým mamám. Je najlepšou príležitosťou na poďakovanie za ich starostlivosť, obetavosť a lásku.
Mesto Turzovka v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom, Centrom voľného času a Materskou školou v Turzovke pripravili pre všetky mamičky v nedeľu 12. mája 2019 pestrý kultúrny program. V úvode programu sa prítomným mamám prihovoril primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis, ktorý im poďakoval za ich lásku, starostlivosť a vyzdvihol dôležitú úlohu matky v našej spoločnosti.
V kultúrnom programe sa predstavili deti z materskej školy, heligonkár Adam Gajdičiar a detská folklórna skupina Bukovinka.
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:
foto

Pripomenuli sme si 100. výročie od smrti Milana Rastislava Štefánika

V piatok 3.mája sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia od tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Pripravili ju Mesto Turzovka, Centrum voľného času, Základná škola a Základná umelecká škola v Turzovke.  Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis vo svojom príhovore vyzdvihol význam Štefánika ako štátnika, vojaka, vedca, astronóma, diplomata, národovca a spoluzakladateľa Československej republiky.   celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor:

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU – 10. MÁJ

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň pohybom ku zdraviu (Move for Health Day), pričom ide o celosvetovú iniciatívu s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o zdravom životnom štýle a dôrazom na význam dostatočnej pohybovej aktivity. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor:
Odvodnenie Vyšný koniec

Samospráva venuje  zvýšenú pozornosť preventívnym protipovodňovým aktivitám

„V ostatnom období samospráva mesta venuje zvýšenú pozornosť preventívnym protipovodňovým aktivitám, ktoré výrazne prispejú k ochrane zdravia a majetku počas intenzívnych dažďov. Vybudovaním priepustov, kanálov, záchytných nádrží, oporných múrov sa snažíme vytvárať zdravé podmienky pre život a zároveň chrániť životné prostredie," hovorí primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis.

celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
Deň narcisov

Deň narcisov v našom meste

Vo štvrtok 11. apríla sa už po 23. krát konala verejno – prospešná zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov. Každý, kto ju podporil dostal žltý narcis. Symbol jari, ale i nádeje, že náročný boj s ťažkou chorobou, môže mať šťastný koniec.

Pomôcť onkologickým pacientom a ich rodinám sa rozhodli i turzovskí vodní skauti, študenti gymnázia a žiaci základnej školy. Spolu vyzbierali v našom meste sumu  2244,67 €.

Všetkým, ktorí prispeli do zbierky úprimne ďakujeme. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:
TANEČNÁ SKUPINA REFLEX

Tanečná skupina REFLEX

V sobotu zahájila tanečná skupina Reflex svoju tanečnú sezónu v tomto roku. Zúčastnila sa medzinárodného festivalu MIA DANCE, ktorý sa konal v Martine. Súťaž je postupová. Medzinárodné  finále sa uskutoční v máji v Prahe. Mesto Turzovka a Základnú umeleckú školu reprezentovali  s 8 choreografiami a domov si previezli  7 ocenení.  Súťaže sa zúčastnili po prvýkrát  aj najmladšie deti z prípravky. celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor:
Začala sa rekonštrukcia budovy mestského úradu

Začala sa rekonštrukcia budovy mestského úradu

Mesto získalo státisíce eur

celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze

Stretnutie s Ing. Ivetou Klepáčovou z ENVI-PAKU

Správnym triedením – šetríme prírodné zdroje a peniaze celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
#

Predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová navštívila Turzovku

Vo štvrtok 28. februára privítal primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spoločne s prednostom Mestského úradu JUDr. Františkom Mravcom na pôde mesta predsedníčku Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriku Jurinovú. celý text

ostatné | 1. 3. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Interný koncert žiakov

V piatok 15.02.2019 sa uskutočnil interný koncert žiakov hudobného odboru. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: ZUŠ Turzovka
#

Mesto ohrozovali ľadové kryhy

Táto zima je bohatá na extrémy. Po výdatnom snežení, ktoré zapríčinilo vyhlásenie dvoch mimoriadnych situácii v meste prišli mrazy a následne v posledných dňoch prudké oteplenie. Z dôsledku nárazového oteplenia a dažďa, došlo v sobotu 2. februára na rieke Kysuca k nahromadeniu a zablokovaniu ľadových krýh v dĺžke 1,5 km. Tie bránili prietoku rieky Kysuca a ohrozovali lávky, mosty ako aj obydlia v blízkosti toku. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka

Zasadali odborné komisie mestského zastupiteľstva

Výstupy budú prerokované na MsZ 21.februára 2019 celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Prvým Turzovčanom je Jasmine Hrtúsová

Ešte v pondelok 7.januára 2019 sa v Čadci šťastným rodičom Soni a Michalovi narodil prvý občan nášho mesta. Malá Jasminka Hrtúsová vážila 3000 g a merala 50 cm. celý text

ostatné | 19. 2. 2019 | Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka
#

Kalendárium podujatí 2019

V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie. celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor:
prvá
z 8
posledná